• Finance Department
  • Finance Department
  • Finance Department
  • Finance Department
List of PPO Issued in the Month of January

Sl. No

PPO No

Name of Employee

Name of Family Pensioner

Settlement date

1

9-2428/TAC

Smt Veena Bhat

 

10-01-2017

2

9-2390/TAC

Sh Bhagwan Dass

 

10-01-2017

3

9-2396/TAC

Sh Mohd Shaban Bhat

 

12-01-2017

4

9-2380/TAC

Sh Abdul Rather

 

20-01-2017

5

9-2429/TAC

Sh Anupam Tiku

 

23-01-2017

6

9-2431/TAC

Sh Abdul Gani Dar

 

23-01-2017

7

9-2430/TAC

Sh Manjeet Singh

23-01-2017

8

9-1953/TAC

Sh Tej Bahadur Gadoo

 

24-01-2017

9

9-2374/TAC

Smt Sudesh Gupta

 

25-01-2017

10

9-2361/TAC

Sh Sukh Ram

 

25-01-2017

11

9-2433-TAC/TAC

Sh Jabheer Ahmad Heng

 

31-01-2017

12

9-2357/TAC

Smt Neelam Gupta

 

31-01-2017